Stránky ve výstavbě

Registrační formulář

Kontaktní údaje
Zadejte email.
Zadejte číslo ve formátu XXX XXX XXX.
Zadejte jméno.
Zadejte příjmení.
Zadejte ulici a číslo.
Zadejte obec.
Zadejte PSČ.
Informace o nejstarším předkovi v otcovské linii
Zadejte příjmení.
Zadejte rok narození.
Vyberte lokalitu na mapě.
Propojení účtů
Zadejte validní ID v databázi Genebáze, např. E1617.
Poznámka Pokud chcete některé údaje zasadit do širšího kontextu, využijte toto pole.
Informovaný souhlas

Já, jakožto subjekt údajů ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. dávám tímto správci Genebáze souhlas se statistickým zpracováním vkládaných údajů Y-haplotyp/sekvence mitochondriální DNA. Osobní údaje (genetický profil Y-chromozomu a sekvence mitochondriální DNA) jsou v databázi Genebáze schraňovány za účelem vědeckého zhodnocení statistiky výskytu unikátních a shodných DNA profilů pro účely genetické genealogie. Tento souhlas vydávám správci databáze na dobu neurčitou. Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může

  1. požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
  2. požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad přímo. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona. Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u správce nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně. Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů podle odstavce 1 a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.

Bez udělení souhlasu nelze vstoupit do projektu.