Registrační formulář

Kontaktní údaje
Zadejte email.
Zadejte číslo ve formátu XXX XXX XXX.
Dárce biologického materiálu (pouze muži)
Zadejte jméno.
Zadejte příjmení.
Zadejte ulici a číslo.
Zadejte obec.
Zadejte PSČ.
Informace o nejstarším předkovi v otcovské linii
Zadejte příjmení.
Zadejte rok narození.
Vyberte lokalitu na mapě.
Poznámka Pokud chcete některé údaje zasadit do širšího kontextu, využijte toto pole.

Já výše uvedený (dále jen „Subjekt údajů”) uděluji tímto Kriminalistickému ústavu PČR, se sídlem Strojnická 935/27, 170 89 Praha 7, IČO: 00007064 (dále jen “KÚ”), v souladu s článkem 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR) souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

 1. Osobní údaje nezbytné pro zapojení do Projektu, s jejichž zpracováním dáváte souhlas:
  • jméno, příjmení,
  • adresa,
  • email,
  • telefonní číslo,
  • vzorek biologického materiálu,
  • výsledek analýzy vzorku.

  Vaše osobní údaje budou v rámci archivace zpracovávány po dobu trvání Projektu.

 2. Konkrétní osobní údaje budou zpracovávány následujícím způsobem, se kterým vyjadřujete svůj souhlas:
  • Pro udržování vzájemné poštovní, emailové a telefonické komunikace a pro zaslání testovací soupravy budou zpracovávány: jméno, příjmení, adresa, email, telefon. Adresa bude využita i pro výzkum regionálního rozložení příjmení v ČR.
  • Pro provedení analýzy vzorku biologického materiálu budou zpracovávány: jméno, příjmení, vzorek biologického materiálu.
  • Pro tvorbu statistik a grafů dostupných účastníkům shodného příjmení a pro vyhotovení závěrečné zprávy projektu budou zpracovávány: příjmení, adresa, výsledek analýzy vzorku biologického materiálu.
  • Pro vklad výsledku analýzy vzorku biologického materiálu do databáze Y-haplotypů budou zpracovávány: příjmení, email, výsledek analýzy vzorku biologického materiálu.
  • Pro potřeby archivace, po dobu trvání projektu Genetika a příjmení bude uchováván vzorek biologického materiálu v laboratoři KÚ, na adrese Kriminalistický ústav, Bartolomějská 310/10, 110 00 Praha 1.
 3. Zabezpečení osobních údajů
 4. Vaše osobní údaje budou zabezpečeny v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR) (dále jen „Nařízení“) formou pseudonymizace. Jedná se o skrytí identity, kdy jsou Vaše osobní údaje opatřeny kódem, pod kterým jsou zpracovávány. Spojení mezi kódem, který Vám byl přidělen, a Vašimi osobními údaji bude přístupné pouze pověřeným pracovníkům správce osobních údajů, jímž je KÚ (dále jen "Správce"), aby Vás v důvodných případech mohli kontaktovat nebo zlikvidovat Váš vzorek a informace, které jste poskytl, pokud byste svůj souhlas odvolal. Laboratoře KÚ jsou režimovým pracovištěm a přístup k osobním údajům je monitorován a chráněn. V souladu s Nařízením mohou mít k Vašim osobním údajům přístup také další osoby, vázané mlčenlivostí, jejichž seznam je uveden na internetové stránce Projektu. Výsledky výzkumu budou rovněž publikovány pouze v anonymizované formě znemožňující identifikaci Vaší osoby a vždy v rámci souhrnu dalších dat získaných v Projektu.

  Dle Nařízení máte právo odvolat svůj souhlas a požádat Správce o vymazání osobních údajů a zlikvidování vzorku. Odvolání souhlasu a žádost o likvidaci vzorku může být provedeno písemnou, emailovou nebo telefonickou komunikací se Správcem. Pokud odvoláte svůj souhlas, mohou být Vaše údaje dále zpracovávány pouze v anonymizované podobě. Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, tj. získat od Správce informace o tom, zda a jakým způsobem Vaše osobní údaje zpracovává. Máte právo na ověřování Vašich osobních údajů, jejich opravu, doplnění a aktualizaci. Správce musí bez zbytečného odkladu požadované změny provést.

  Pokud zjistíte nebo se domníváte, že Správce provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:

  1. požádat Správce o vysvětlení,
  2. požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

  Správce odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Správce Vaší žádosti, máte právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), se sídlem Pplk. Sochora 727/27, Praha, 170 00. Přitom platí, že i když nevyužijete možnosti žádat napravení závadného stavu Správcem, je možné, abyste se obrátil se svým podnětem na ÚOOÚ přímo.

  Vedoucím Projektu je genetik Mgr. Vlastimil Stenzl, který je současně osobou oprávněnou jednat za Správce ve všech náležitostech Projektu včetně podání informací k zabezpečení osobních údajů.

  Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem poučen o svých právech, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. Subjekt údajů se zavazuje k informování Správce o změnách kontaktních údajů (případně o pověření jiné osoby ke komunikaci).

Bez udělení souhlasu nelze vstoupit do projektu.